Sumokin säännöt

Suomen moottorisahauskilpailijat SUMOKI ry


SÄÄNNÖT


1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

1 §
Yhdistyksen nimi on Suomen moottorisahauskilpailijat SUMOKI. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialue
koko Suomi.

2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on

 • koota yhteen moottorisahauksen kilpailutoiminnasta kiinnostuneita henkilöitä ja yhteisöjä;
 • lisätä tietoisuutta moottorisahauksen kilpailutoiminnasta koko toimialueellaan;
 • edistää moottorisahauksen kilpailutoimintaa;
 • edistää kilpailutoimintaan osallistuvien ammatillista osaamista, työturvallisuutta ja oikeiden työmenetelmien käyttämistä;
 • ylläpitää ja siirtää nuoremmille sukupolville moottorisahauksen kilpailutoimintaan liittyvää perinnettä, toimintatapoja ja lajin tuntemusta

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää kustannuksellaan moottorisahauksen Suomen mestaruuskilpailut;
 • valitsee joukkueen moottorisahauksen Pohjoismaiden mestaruuskilpailuihin ja vastaa joukkueen välittömistä osallistumiskustannuksista niihin;
 • valitsee joukkueen moottorisahauksen maailmanmestaruuskilpailuihin ja vastaa joukkueen välittömistä osallistumiskustannuksista niihin;
 • pitää yhdistyksen jäseniä ajan tasalla moottorisahauksen kilpailutoiminnasta, sen säännöistä ja siihen liittyvistä tapahtumista järjestämällä kokoontumisia, neuvonta‐ ja opastustilaisuuksia;
 • tekee toimintaansa tunnetuksi ja toimii moottorisahauksen kilpailutoiminnan arvostuksen kohottamiseksi viestintä‐ ja julkaisutoiminnan muodoin;
 • voi olla jäsenenä lajin kansainvälisissä järjestöissä sekä
 • toimii yhteistyössä sahavalmistajien ja – maahantuojien, puunhankintaa harjoittavien metsäalan työnantajien ja näiden järjestöjen, metsätyöntekijöitä edustavien ammatillisten järjestöjen, metsäalan viestintään erikoistuneiden yhteisöjen, metsäalan ammatillista opetusta järjestävien oppilaitosten, metsäalan säätiöiden sekä ja muiden yhdistyksen tarkoituksen toteutumisesta kiinnostuneiden yhteisöjen kanssa

4 §
Yhdistys voi omistaa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa
avustuksia ja lahjoituksia.

3 JÄSENET

5 §
Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi.

Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön,
joka suorittaa yhdistyksen syyskokouksen vuosittain määräämän kannatusmaksun. Kannattavalla jäsenellä
on yhdistyksen kokouksessa puhe‐ ja läsnäolo‐oikeus, mutta ei äänioikeutta.

6 §
Yhdistyksen hallitus voi erottaa varsinaisen jäsenen ja kannatusjäsenen, joka on jättänyt täyttämättä näissä
säännöissä mainitut velvoitteensa, ei enää täytä jäsenyyden ehtoja tai jonka toiminta yhdistyksessä tai sen
ulkopuolella on huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Jäsen voi valittaa erottamispäätöksestä yhdistyksen
kokoukselle jättämällä kirjallisen valituksen yhdistyksen hallitukselle kolmenkymmenen vuorokauden
kuluessa asiasta tiedon saatuaan. Valitus on käsiteltävä ensimmäisessä mahdollisessa yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa.

7 §
Jos jäsen haluaa itse erota yhdistyksestä, tulee hänen ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle taikka ilmoittaa siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsensuhde lakkaa sen kalenterivuoden loppuun, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty.

Varsinainen jäsen ja kannatusjäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, mikäli jäsenmaksua ei ole
maksettu sen kalenterivuoden loppuun mennessä, jona jäsenmaksu on erääntynyt. Eroamiseksi katsomisesta
päättää hallitus. Ero tulee voimaan, kun hallitus on kirjannut eroamiseksi katsomisen pöytäkirjaansa.

Päätöksestä ei voi valittaa.

4 JÄSENMAKSU

8 §
Varsinaisen jäsenen on suoritettava vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous on
päättänyt seuraavaksi kalenterivuodeksi erikseen oikeuskelpoisille yhteisöille ja säätiöille sekä yksityisille
henkilöille.

Kannatusjäsenen on vuosittain suoritettava kannatusjäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous
on päättänyt seuraavaksi kalenterivuodeksi.

5 PÄÄTÖSVALTA

9 §
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus.

6 YHDISTYKSEN KOKOUKSET

10 §
Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous.

Kevätkokous pidetään kunakin vuonna maalis‐toukokuun aikana ja syyskokous loka‐marraskuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, mikäli yhdistyksen kokous tai yhdistyksen hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi
tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten. Tällöin kokous on pidettävä kuudenkymmenen
vuorokauden kuluessa asianmukaisen pyynnön esittämisestä lukien.

Kokouskutsu
11 §
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kullekin jäsenelle postitetulla
kirjeellä.

Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

Äänivalta sekä puhe‐ ja läsnäolo‐oikeus
12 §
Yhdistyksen kokouksessa on kullakin varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kannatusjäsenenä olevan
yhteisön ja säätiön on annettava puheoikeutta käyttävälle edustajalleen valtakirja.

Yhdistyksen kokous voi sallia puhe‐ ja läsnäolo‐oikeuden myös muille henkilöille.

Asian ratkaiseminen äänestyksellä
13 §
Asiat ratkaistaan äänestyksessä ehdottomalla enemmistöllä, ellei näissä säännöissä muualla erityisessä tapauksessa toisin määrätä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, mutta suljetuin
lipuin toimitetussa äänestyksessä ja vaalissa arpa. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Vaali on
toimitettava vaadittaessa suljetuin lipuin.

7 KEVÄTKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

14 §
Vuosittain maalis‐toukokuussa pidettävässä yhdistyksen kokouksessa

 • esitellään vuosikertomus, tuloslaskelma ja tase sekä toiminnantarkastuskertomus edelliseltä kalenterivuodelta;
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;
 • päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

8 SYYSKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

15 §
Vuosittain loka‐marraskuussa pidettävässä yhdistyksen kokouksessa

 • määrätään seuraavalta kalenterivuodelta suoritettavien yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudet;
 • hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi;
 • hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi;
 • valitaan joka toinen vuosi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi;
 • valitaan yhdistyksen hallituksen muut jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä;
 • valitaan yhdistyslain edellyttämä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden hallintoa ja tilejä;
 • päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

9 YLIMÄÄRÄISESSÄ KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

16 §
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu koolle.

10 YHDISTYKSEN HALLITUS

Hallituksen kokoonpano ja toimikausi
17 §
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittava yhdistyksen puheenjohtaja
sekä vähintään 4 ja enintään 8 muuta jäsentä ja vähintään 4 ja enintään 8 henkilökohtaista varajäsentä.

Hallituksen jäsenistä yli puolet pyritään valitsemaan varsinaisina jäsenenä olevien oikeuskelpoisten yhteisöjen
tai säätiöiden esittämien henkilöiden joukosta.

Hallitus valitsee keskuudestaan yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajan, jota kutsutaan yhdistyksen
varapuheenjohtajaksi. Muut toimihenkilöt yhdistyksen hallitus voi valita keskuudestaan tai kutsua ulkopuoleltaan.

Päätöksenteko
18 §
Hallitus kokoontuu yhdistyksen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta
tarvittaessa. Hallitus on kutsuttava koolle myös, jos vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista
jäsenistä tai varajäsenistä on läsnä.

Hallituksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Asiat ratkaistaan äänestyksessä ehdottomalla
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävät
19 §
Hallituksen tehtävänä on

 • johtaa yhdistyksen yleistä toimintaa lain, sääntöjen ja kokousten päätösten mukaisesti;
 • valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokoukset koolle;
 • tehdä esityksiä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi;
 • hyväksyä jäsenet yhdistykseen ja pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä;
 • asettaa tarpeelliset toimikunnat sekä
 • huolehtia yhdistyksen taloudesta ja omaisuuden hoidosta sekä siitä, että yhdistyksessä pidetään sellaista kirjanpitoa kuin laki ja hyvä tapa vaativat.

11 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

20 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi aina yhdessä
tai joku heistä yhdessä hallituksen määräämän yhdistyksen muun luottamus‐ tai toimihenkilön kanssa.

12 TOIMINTA‐ JA TILIKAUSI, TOIMINNANTARKASTUS

21 §
Yhdistyksen toiminta‐ ja tilikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen on jätettävä tilinpäätös sekä muut hallintoon ja talouteen liittyvät asiakirjat toiminnantarkastajalle
viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on palautettava asiakirjat
tarkastuskertomuksineen viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

13 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

22 §
Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että muutosehdotusta kannattaa yhdistyksen kokouksessa vähintään
kaksi kolmasosan enemmistö annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä
tulee olla vähintään kolmekymmentä vuorokautta, ja siihen vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään
kaksi kolmasosan enemmistö annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi luovutetaan sen varat johonkin yhdistyksen tarkoitusta
palvelevaan toimintaan, jonka viimeinen yhdistyksen kokous päättää.